Hieronder is een kaart opgenomen van de burgerberaden en burgerfora in Nederland. Onder de kaart worden de gebruikte symbolen toegelicht.

Burgerberaden in Nederland

Burgerinitiatief

Overheidsinitiatief (soms na burgerinitiatief)

G1000 (na burgerinitiatief en/of overheidsinitiatief)

 NPBO (na burgerinitiatief en/of overheidsinitiatief)

 

Andere vindplaatsen

Hieronder en hiernaast worden korte beschrijvingen gegeven van enkele aanpakken die bij een burgerberaad worden gebruikt.

Aanpak Bureau Burgerberaad

Dit bureau maakte met Pakhuis De Zwijger een uitwerking van een aanpak met het oog op de organisatie van een Landelijk Burgerberaad Klimaat en Milieu. Deze uitwerking is voor Burgerberaad.nu omgewerkt tot een algemeen bruikbare aanpak. Deze is na te lezen binnen deze website op de volgende pagina: Aanpak Bureau Burgerberaad.

 

Methode NPBO (naar een voorbeeld)

In de gemeente Súdwest-Fryslân is NPBO als eerste stap in gesprek gegaan met alle direct belanghebbenden om op te tekenen wat de exacte opdracht zou moeten zijn en wat er aan kaders, beperkingen zijn. Deze gesprekken zijn gevoerd met college, gemeenteraad en beleidsambtenaren. Vervolgens zijn met een groep bewoners en deskundigen zes mogelijke keuzeopties beschreven met voors en tegens. Deze zijn in de derde stap door middel van een enquête (PWE) voorgelegd aan de bewoners van de gemeente. Hier hebben 1376 mensen aan mee gedaan.

De uitkomsten hiervan zijn geanalyseerd door de TU Delft. Vervolgens zijn al deze mensen benaderd voor deelname aan het burgerforum. Dit burgerforum van 15 personen is vervolgens door deskundigen vanuit de Energiewerkplaats voorzien van kennis over het onderwerp. Het burgerforum heeft de uitdrukkelijk opdracht meegekregen om een advies uit te brengen namens de inwoners van de gemeente op basis van de via de PWE opgehaalde informatie. 

Na het opstellen van een eerste conceptadvies door het burgerforum is er een bijeenkomst georganiseerd tussen het burgerforum en een raadsklankbordgroep en het burgerforum en het college om dit advies te bespreken. Het uiteindelijk definitieve advies is door het burgerforum aangeboden en overgenomen door het college en de gemeenteraad.

Het hele proces heeft ongeveer een half jaar geduurd. 

Zie verder de website van NPBO.

 

G1000

De Stichting G1000.nu heeft een eigen methode ontwikkeld geïnspireerd door de G1000 in België in 2011. Het initiatief voor een G1000 Burgerberaad kan van iedereen of elke organisatie uitgaan. Het vinden van partners om een coalitie te vormen is de eerste stap. G1000.nu kan in deze fase al ondersteunen. De partners gaan met elkaar en met G1000.nu een overeenkomst aan, waarin kenmerken van het proces en de opvolging worden geborgd:

  • De partners committeren zich volledig aan de uitgangspunten van de G1000;
  • De onafhankelijkheid van de G1000 wordt gegarandeerd;
  • De partners verantwoorden publiekelijk hoe zij met de resultaten omgaan;
  • De G1000 wordt onder eigen vlag georganiseerd en los van de overheid gepositioneerd;
  • De partners leveren menskracht tbv de organisatie, de begeleiding en de opvolging;
  • G1000.nu levert het concept, begeleidt en superviseert het projectteam bij de uitvoering, modereert en produceert de bijeenkomsten en begeleidt het natraject.

Kenmerk van een G1000 Burgerberaad is dat er veel mensen kunnen deelnemen. Tot wel duizend aan toe, afhankelijk van de omvang van de gemeenschap. Bij een G1000 Burgerberaad zit ‘het hele systeem’ in de zaal. In het geval van een gemeente zijn dit de volgende groepen, als een reële afspiegeling van de gemeenschap:

  • 62,5% Inwoners
  • 12,5% Werkgevers/professionals
  • 12,5% Ambtenaren en politici
  • 12,5% Vrijdenkers

Een G1000 Burgerberaad begint met een open vraag, vaak over een specifiek vraagstuk, zoals “Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van …?”. Die vraag is het startpunt van de dialoog; in het vervolg bepalen deelnemers zelf waarover ze het met elkaar willen hebben. In hun eerste bijeenkomst, de Burgertop, stellen ze de agenda vast. Dat doen ze door in wisselend samengestelde kleine groepjes met elkaar in dialoog te gaan. In het vervolg gaan deelnemers in Werkplaatsen de samen gekozen thema’s uitwerken tot voorstellen. Tijdens deze fase, het Burgerforum, komen ze meerdere keren bijeen. Een G1000 Burgerberaad eindigt met de Burgerraad, waar alle deelnemers weer samen komen om te stemmen over de voorstellen die door de Werkplaatsen zijn gemaakt. Voorstellen met genoeg steun komen in het Burgerakkoord. Dat wordt aangeboden aan de politiek en de samenleving. Vanuit de deelnemers wordt een monitor-klankbordgroep gevormd die betrokken blijft bij de opvolging van het Burgerakkoord. Een G1000 Burgerberaad duurt gemiddeld ongeveer vier maanden.

Bekijk verder het YouTube-kanaal van G1000.nu en de website.

Partners