Randvoorwaarden van een goed burgerberaad

Ondanks de verschillende aanpakken die de partners uit dit netwerk hanteren, bestaat elk burgerberaad uit een aantal essenties waar alle partners het eens over zijn.

 1. DOEL

Het doel van het Burgerberaad is helder omschreven in een neutrale vraag en gaat over een gemeenschappelijk probleem

 1. COMMITMENT

Het resultaat van het burgerberaad wordt serieus genomen. Voorafgaand

aan het burgerberaad wordt het commitment uitgesproken dat de resultaten in

principe worden uitgevoerd. Indien sommige uitkomsten niet uitgevoerd (kunnen) worden, wordt dit tijdig en publiekelijk verantwoord. De criteria daarvoor dienen idealiter vooraf helder gemaakt te zijn.

 1. ONAFHANKELIJKHEID

De politiek en het bestuur respecteren de onafhankelijkheid van het beraad. De organisatie en begeleiding van het Burgerberaad worden uit handen gegeven aan een onafhankelijke partij of worden onder supervisie van een onafhankelijke partij uitgevoerd.

 1. DELIBERATIE

Bij de opzet van het burgerberaad zijn de voorwaarden voor een betekenisvolle machtsvrije dialoog voldoende gewaarborgd: informatie, tijd, geld, ondersteuning en een zorgvuldig vormgegeven proces

 1. INFORMATIE

Deelnemers hebben toegang tot een veelheid van nauwkeurige, relevante en toegankelijke informatie en expertise. Zij krijgen de kans om sprekers te horen en te ondervragen. Deelnemers krijgen gebalanceerde informatie aangeboden, maar kunnen nadrukkelijk ook zelf informatie / deskundigen aanvragen. (Deelnemers selecteren zelf de door hen te gebruiken informatie)

 1. TIJD

Deelnemers krijgen voldoende tijd om zich in het onderwerp te verdiepen, informatie te wegen en geïnformeerde aanbevelingen te formuleren, zodat recht gedaan kan worden aan de complexiteit van het voorliggende vraagstuk. 

 1. VEILIGHEID

Het is voor alle deelnemers veilig om deel te nemen aan het Burgerberaad. Er zijn duidelijke spelregels, die daadwerkelijk bewaakt worden. Een onafhankelijk facilitator/moderator zorgt voor borging van de spelregels. Het programma wordt opgevolgd zoals afgesproken. Als hiervan wordt afgeweken, dan gebeurt dit in samenspraak met de deelnemers.

 1. LEGITIMITEIT

Deelnemers vormen een herkenbare afspiegeling van de gemeenschap. De organisatie spant zich in om dit te bereiken door een (gewogen) loting uit bijvoorbeeld de BRP, een gerichte campagne en het waar mogelijk wegnemen van belemmeringen om deel te nemen. 

 1. TRANSPARANTIE

Het Burgerberaad wordt openbaar aangekondigd voordat het begint. Documenten en resultaten zijn publiekelijk toegankelijk. Zo mogelijk zijn de informatiesessies via livestream beschikbaar voor het publiek. De herkomst van de financiering is bekend. 

Keuzes tijdens het burgerberaad komen op een begrijpelijke manier tot stand, zijn traceerbaar en verifieerbaar voor iedereen in de zaal.

 1. PRIVACY

De organisatie van het Burgerberaad zorgt ervoor dat de privacy van de deelnemers wordt gerespecteerd om hen te beschermen tegen ongewenste media-aandacht en intimidatie, om de onafhankelijkheid van de deelnemers te behouden en ervoor te zorgen dat ze niet worden omgekocht of belobbyd door belangengroepen of activisten. Gesprekken in kleine groepen zijn besloten. Verslagen zijn geanonimiseerd. 

De identiteit van de deelnemers kan met toestemming van de deelnemers worden gepubliceerd als het proces is beëindigd. Alle persoonlijke gegevens van deelnemers worden behandeld in overeenstemming met internationale goede praktijken, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 1. OPVOLGING

Bij het slot van het Burgerberaad wordt een Monitor/Klankbordgroep uit de deelnemers samengesteld die de opvolging van de uitkomsten gaat monitoren en als klankbord voor beleidsmakers en anderen op kan treden.

Er is minimaal één feedbackmoment waarop de (politieke) opdrachtgever de deelnemers en het algemene publiek informeert over de voortgang van de opvolging.